W dniu 17 lutego w Głogowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów głogowskiego i polkowickiego. Obradom przewodniczyli: Przewodnicząca Rady DIR powiatu głogowskiego Alicja Mochol-Kędziora oraz Przewodniczący Rady DIR powiatu polkowickiego Jan Laszczowski. W posiedzeniu udział wzięli: Artur Mackiewicz – ANR OT Wrocław, Krzysztof Bieganowski – ANR OT Wrocław, Marcin Dynia – ARiMR OR Wrocław, Anna Karpowicz – ARiMR OR Wrocław, Maja Budzińska – ARiMR OR Wrocław, Czesława Skowrońska – BP ARiMR Głogów, Piotr Parzuchowski – BP ARiMR Polkowice, Krzysztof Swojak – PIORiN O/ Głogów, Franciszek Baranowski – członek Zarządu DIR, Bogusław Barnaś – Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Rada Społeczna przy ANR, Elżbieta Sawczak – Dyrektor Technikum Nr 6 w Głogowie, Emilia Walczak – redaktorka Głosu Głogowa oraz rolnicy.
Posiedzenie rozpoczęło się odegraniem hejnału przez uczniów Technikum Nr 6 w Głogowie. Po czym dyrektor Technikum Nr 6 w Głogowie Elżbieta Szawczak nakreśliła obecną sytuację szkoły, dawna nazwa Zespół Szkół Przyrodniczych. Wyjaśniła na jakich kierunkach kształcona jest młodzież ponadgimnazjalna. Przedstawiła problemy z jakimi boryka się dyrekcja szkoły. Pozostawienie problemu oświaty rolniczej w rękach samorządów doprowadzi do braku możliwości odtworzenia oświaty rolniczej. Zwróciła się do delegatów o poparcie inicjatywy, aby szkoła została objęta wsparciem organizacyjnym i patronatem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ponieważ jest to szansa na rozwój placówki rolniczej o regionalnym zasięgu i ugruntowanych tradycjach.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Alicja Mochol-Kędziora. Poruszyła kilka tematów:
- czynsz dzierżawny powinien być skorelowany z wysokością dochodów z hektara, a nie z ceną gruntów,
- wszystkie przetargi organizowane przez ANR powinny być wyłącznie przetargami ograniczonymi, nawet organizowane kolejny raz i cena w kolejnych przetargach obniżona,
- brak możliwości zakupu gruntów przez młodych rolników, ubiegających się o „Premię dla młodego rolnika”.
Następnie głos zabrali przedstawiciele ANR. Zastępca Dyrektora ANR Artur Mackiewicz poinformował, że zamierzeniem Agencji jest to, aby grunty, które są w jej posiadaniu nadal w niej zostały. W związku z tym sprzedaż gruntów została wstrzymana na 5 lat i obecnie wznowiona została jedynie dzierżawa gruntów. Trwają prace nad uchwaleniem nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która zabezpieczy rynek przed spekulantami również tymi, którzy mogą działać na rzecz cudzoziemców i jednocześnie nie sparaliżuje obrotu gruntami. 
Kierownik ANR w Legnicy Krzysztof Bieganowski omówił zasady dzierżawy gruntów rolnych z zasobów ANR zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2016 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Poinformował, że na dzierżawę nieruchomości powyżej 24 ha w całości, opinię musi wydać Rada Społeczna działająca przy ANR. Przedstawił również wykaz działek będących w Zasobie WRSP Oddział Terenowy we Wrocławiu dla powiatu głogowskiego i polkowickiego. Zauważył, że wiele działek będących w Zasobie jest albo w całości lub częściowo zakrzaczone. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2016 istnieje możliwość ulgi w czynszu na 1 rok lub 2 lata. Poinformował również, że na ogłoszone wykazy działek do dzierżawy muszą do 31 kwietnia br. zostać wyłonieni dzierżawcy. Sprawy rolników, którzy procedury wykupu gruntów z zasobów ANR mieli wysoko zaawansowane przed wejściem rozporządzenia wstrzymującego sprzedaż, będą rozpatrywane indywidualnie przez prezesa ANR. Odniósł się do wysokości czynszów dzierżawnych. Obecnie wg obowiązujących przepisów jest on ustalany w zależności od cen gruntów i nie ma innej możliwości. Jeżeli chodzi o możliwość zakupu gruntów przez młodych rolników, to zgodnie z porozumieniem dyrektora ANR z DIR to kryterium zostało pominięte i należałoby je wprowadzić, jak również kryterium prowadzenia produkcji zwierzęcej.
Głos zabrał Bogusław Barnaś członek Społecznej Rady przy ANR. Zwrócił uwagę na lawinowy wzrost cen gruntów, co z kolei skutkuje wysokim czynszami dzierżawnymi. Podkreślił, że zasada ustalania czynszów powinna być w trybie pilnym zmieniona, działki rolne do 1 ha przyległe do gruntów rolnika oraz takie które znajdują się w rozłogu rolnika powinny być sprzedane bądź wydzierżawione rolnikom w trybie bezprzetargowym. Odniósł się do przetargów ofert pisemnych i podkreślił, że szkoda iż nie ma w nich kryterium młodego rolnika i rolnika hodowcy. Podkreślił również, że Agencja sprzedała działki atrakcyjne, aby wykonać plan. Zostały te najgorsze i nieatrakcyjne, ale ceny dla nich ustala się jak za te atrakcyjne. Zaproponował wniosek, aby przy przedłużaniu umów dzierżawy pozostawiać czynsz dzierżawny na dotychczasowym poziomie.
Alicja Mochol-Kędziora stwierdziła, że jeżeli wystawiana jest do przetargu działka zakrzaczona, to Agencja powinna wyznaczyć PEG i czynsz dzierżawny powinien być ustalony do tej powierzchni.
Kierownik PIORiN w Głogowie Krzysztof Swojak przypomniał, iż istotnym zagadnieniem związanym z produkcją bezpiecznej żywności jest przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin. 
Zwrócił uwagę, na obowiązki jakie ciążą na stosujących środki ochrony roślin, a mianowicie: opryskiwacze muszą być atestowane i ich sprawność potwierdzona badaniami technicznymi, posiadanie zaświadczenia o ukończeniu właściwego szkolenia, prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowania śor. Poinformował, że od dnia 26.listopada.2015 r. każdy profesjonalny preparat ochrony roślin można kupić tylko po ukończeniu kursu z zakresu stosowania śor. Zwrócił uwagę na konieczność ochrony organizmów pożytecznych, zwłaszcza pszczół. Poinformował, że badaniami sprawności technicznej oprócz opryskiwaczy polowych objęto: urządzenia do zaprawiania nasion, instalacje do oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, sprzęt do stosowania śor w formie granulatu. Przestrzegł przed stosowaniem środków nieoryginalnych lub pochodzących z nielegalnych źródeł oraz o nasilających się procesach fałszowania śor. Przypomniał o obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotów prowadzących uprawę, przemieszczanie lub wprowadzanie do obrotu określonych gatunków roślin, o zasadach przemieszczania ziemniaków do innych krajów UE i zaopatrzenia ich w paszport, a także o zagrożeniach związanych z organizmami szkodliwymi, w tym kwarantannowymi jak bakterioza pierścieniowa ziemniaka i śluzak. Uczestnicy dostali ulotki dotyczące poruszonych tematów.
Marcin Dynia – ARiMR poinformował o bieżącej pracy. Zaliczki związane z de minimis zostały zrealizowane, zaliczki płatności bezpośrednich wypłacone zostały do końca listopada, za wyjątkiem rolników, u których stwierdzono błędy we wnioskach lub prowadzona jest kontrola. Wyjaśnił problemy związane z wypłatami dopłat. Do chwili obecnej zrealizowano 60% wypłat. W związku z opóźnieniami wypłat ARiMR uruchomiła kredyt preferencyjny na prowadzenie produkcji rolnej do wysokości otrzymywanych dopłat na okres 6 miesięcy. Odsetki w całości będą spłacane przez Agencję. Przedstawił harmonogram naboru wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020. Poinformował, że w marcu uruchomione zostaną dwa programy: Modernizacja gospodarstw rolnych (wszystkie obszary A, B, C i D) oraz Premia dla młodych rolników.
Anna Karpowicz – ARiMR przedstawiła kryteria naboru wniosków w programie Modernizacja gospodarstw rolnych. Zwróciła przede wszystkim uwagę na wprowadzone zmiany w Programie.
Piotr Parzuchowski - BP ARiMR zwrócił się z apelem, aby składając wnioski o płatności nie czekać do końca terminu, ponieważ zmiany można składać do 10 czerwca, pracownicy mogą nie zdążyć sprawdzić kompletność wniosku i w razie braków formalnych może nastąpić odmowa przyznania płatności. Przy wypełnianiu wniosku zwracać uwagę na wyznaczony PEG dla danej działki. Zwrócił na uregulowanie umów dzierżawy, ponieważ płatności należą się osobie , która uprawia daną działkę, a nie właścicielowi. Jeżeli opłatności występuje właściciel, który nie uprawia działki, to jest to przestępstwo. Jeżeli chodzi o protokoły z kontroli i decyzje, które rolnicy otrzymują, to stwierdził, że należy je czytać. W razie nie zrozumienia zgłosić się do biura o wyjaśnienia, a w razie wątpliwości lub błędu to składać odwołania.
Członek Zarządu DIR Franciszek Baranowski przypomniał o obowiązku ubezpieczenia upraw i zwrócił uwagę na zmiany w ubezpieczeniach. Poinformował o umowie miedzy DIR, a TUW i wynikających z tego korzyści. Zwrócił uwagę, że tematy poruszane na posiedzeniu, zwłaszcza rozdysponowanie gruntów przez Agencję są bardzo żywe wśród rolników i budzą wiele emocji. Zauważył, że wiele problemów poruszonych tutaj powinno znaleźć odzwierciedlenie w przepisach i pracy ANR.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie, a gościom za udzielone informacje.

Irena Danieluk 
BT DIR Głogów

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

lipiec 2022
N P W Ś C Pt S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-06-30
USD 4,4825 +0,66%
EUR 4,6806 -0,01%
CHF 4,6904 +0,63%
GBP 5,4429 +0,39%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Halina, Marian, Klarysa