Uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dalborowicach. W posiedzeniu licznie udział wzięli zaproszeni goście: Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Robert Fryt – Wójt Gminy Dziadowa Kłoda, Grzegorz Otwinowski – Przewodniczący Rady Gminy Dziadowa Kłoda, Mirosław Ostry – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dziadowa Kłoda, Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Urszula Kozioł – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy, Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Anna Michalska – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnicy z/s w Sycowie, Jolanta Tracz – Kierownik, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Oddział w Oleśnicy, Waldemar Grzędziak – Kierownik, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, Filia w Sycowie, Rafał Anders – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Oleśnicy, Oddział w Dziadowej Kłodzie, Łukasz Szmek – Dyrektor Oddziału BGŻ BNP Paribas w Oleśnicy, Krzysztof Kazimierczak – Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie, Ewa Kazimierczak – Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie, Ksiądz Proboszcz Tadeusz Siwczyński – Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Dziadowej Kłodzie, Dawid Samulski – redaktor „Gazety Sycowskiej”, Barbara Wnuk – sołtys Dalborowic oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Na początku spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznaczenia wręczyli Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Osoby, które otrzymały odznaki honorowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla Rolnictwa":
1. Henryk Rogaliński – rolnik
Pan Henryk Rogaliński od dziecka jest związany z rolnictwem. Najpierw pracował w gospodarstwie rodziców. Od 2002 r. prowadzi wraz z żoną Mariolą własne gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej.

2. Elżbieta Łukajczuk – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy
Całe swoje życie zawodowe poświęciła rolnikom i społeczności wiejskiej. Powszechnie znana ze swojego zaangażowania społecznego w działalność na rzecz środowiska rolniczego Powiatu Oleśnickiego. Pani Elżbieta Łukajczuk od dziecka jest związana z rolnictwem. Od 23 lat jest zatrudniona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy, gdzie pracuje do dzisiaj. Jest osobą niezwykle skrupulatną, kompetentną i życzliwą, posiadającą ogromną wiedzę z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników. Zawsze chętnie służy pomocą i doradztwem przy załatwianiu formalności związanych z obejmowaniem ubezpieczeniem społecznym rolników oraz członków ich rodzin.

3. Jacek Sobczak – rolnik, własne gospodarstwo rolne w miejscowości Łazisko
Pan Jacek Sobczak od dziecka jest związany z rolnictwem. Najpierw pracował w gospodarstwie rodziców, którego prowadzenie przejął wraz z żoną w 1989 r. Dzięki ciężkiej pracy i ogromnej determinacji obojga małżonków gospodarstwo jest w chwili obecnej w pełni zmechanizowane i wyposażone w nowoczesny park maszynowy. Główną gałęzią produkcji w gospodarstwie jest hodowla bydła mięsnego i mlecznego. Pan Jacek Sobczak jest znanym i powszechnie szanowanym działaczem społeczności wiejskiej na terenie gminy Twardogóra.

4. Sylwia Sobczak – rolnik, własne gospodarstwo rolne w miejscowości Łazisko
Pani Sylwia Sobczak od dziecka jest związana z rolnictwem. Najpierw pracowała w gospodarstwie rodziców, a od roku 1989 wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Łazisko. Gospodarstwo to mąż Pani Sylwii przejął po swoich rodzicach. Dzięki ciężkiej pracy i ogromnej determinacji obojga małżonków gospodarstwo jest w chwili obecnej w pełni zmechanizowane i wyposażone w nowoczesny park maszynowy. Główną gałęzią produkcji w gospodarstwie jest hodowla bydła mięsnego i mlecznego. Pani Sylwia Sobczak jest powszechnie znana ze swojego zaangażowania społecznego w działalność na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin.

5. Anna Kowalska – emerytka
Pani Anna Kowalska ukończyła Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Od 16-tego roku życia pracowała w gospodarstwie rodziców. Po wyjściu za mąż, wspólnie z mężem prowadziła gospodarstwo rolne o powierzchni 20,50 ha. Było to gospodarstwo o charakterze wielokierunkowym, z dużą produkcją bydła mlecznego, opasowego oraz trzody chlewnej. Urodziła i wychowała dziewięcioro dzieci. Powszechnie znana i szanowana działaczka społeczna. Członkini Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich. Pani Anna Kowalska wraz z mężem była współzałożycielką Zespołu Ludowego „Radzowiczanie”, w którym oboje występują do chwili obecnej. Odznaczona medalem Order Serca Matkom Wsi. W 2013 r., po długoletniej, ciężkiej pracy, przekazała wraz z mężem gospodarstwo rolne najmłodszemu synowi.

6. Zbigniew Kowalski – emeryt
Pan Zbigniew Kowalski od najmłodszych lat pracował w gospodarstwie rodziców o powierzchni 14 ha, które przejął z chwilą uzyskania pełnoletności. Dzięki sukcesywnie dokonywanym zakupom gruntów rolnych, powierzchnia gospodarstwa została zwiększona do 20,50 ha. Było to gospodarstwo o charakterze wielokierunkowym, z dużą produkcją bydła mlecznego, opasowego oraz trzody chlewnej. Ojciec dziewięciorga dzieci. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, odznaczony Medalem za Odwagę. Aktywny działacz Kółek Rolniczych. Wieloletni Prezes Gminnego Związku Kółek Rolniczych – 8 lat. Prezes Kółka Rolniczego w Radzowicach przez dwie kadencje – 8 lat. Członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych przez dwie kadencje – 8 lat. W 2001 r. Pan Zbigniew Kowalski wraz z żoną byli współzałożycielami Zespołu Ludowego „Radzowiczanie”, w którym występują do chwili obecnej. W 2013 r. przekazał gospodarstwo rolne najmłodszemu synowi. Powszechnie znany i szanowany działacz społeczny na terenie Gminy Dziadowa Kłoda. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1989 r.

7. Arkadiusz Tracz – Główny Specjalista, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnicy z/s w Sycowie

Pan Arkadiusz Tracz jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1997 r. obronił pracę magisterską dotyczącą renowacji runi łąkowej metodą podsiewu bezpośredniego. W latach 1999-2001 pracował jako handlowiec ds. sprzedaży środków do produkcji rolnej w firmie Ambroży Sp. z o.o. w Bierutowie. W latach 2002-2005 pracował w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, gdzie zajmował się między innymi wdrażaniem programów przedakcesyjnych. Od 2005 r. pracuje w Biurze Powiatowym ARiMR w Oleśnicy z/s w Sycowie.

8. Marcin Kozan – Główny Specjalista, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnicy z/s w Sycowie

Pan Marcin Kozan jest absolwentem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kierunek Geodezja i Kartografia. W roku 2002 obronił pracę magisterską dot. analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz dokumentacji glebowo-wodnej używanych w projektowaniu autostrad. Od 2002 r. jest pracownikiem Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu. Przez 3,5 roku pracował w Biurze Powiatowym ARiMR w Miliczu, następnie został przeniesiony do Sycowa. Do 2011 roku zajmował się działaniami w ramach PROW 2007-2013 oraz płatnościami bezpośrednimi, następnie objął stanowisko w nowo powstałym wydziale GIS, który zajmuje się analizą ortofotomap powstałych na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych. Dzięki swojej pracy zawodowej przyczynił się do wdrażania działań w ramach priorytetów PROW oraz zwiększenia wykorzystania przez rolników z Powiatu Oleśnickiego funduszy UE dostępnych dla rolnictwa.

9. Sebastian Kaszyca – Główny Specjalista, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnicy z/s w Sycowie

Pan Sebastian Kaszyca jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 1997 r. obronił pracę magisterską dotyczącą plonowania mieszanek traw z koniczyną czerwoną. W latach 1997-2001 kontynuował naukę jako doktorant na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadząc badania dotyczące wpływu metali ciężkich na organizmy przeżuwaczy. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych w zakresie zootechniki. Od 2003 r. pracuje w Biurze Powiatowym ARiMR w Oleśnicy z/s w Sycowie. Znacząco przyczynił się do rozpropagowania i sprawnego wdrożenia na terenie Powiatu Oleśnickiego działań związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt.

10. Justyna Słowińska-Zając – Główny Specjalista, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnicy z/s w Sycowie

Pani Justyna Słowińska-Zając ukończyła studia wyższe zawodowe na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz studia magisterskie z zakresu gleboznawstwa i ochrony środowiska rolniczego na tej samej uczelni. W roku 2003 ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1999 r. pracowała w mieszalni pasz jako specjalista ds. marketingu. W latach 2000-2005 była zatrudniona w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego jako specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi. Od 2006 r. jest pracownikiem Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu – Biura Powiatowego w Oleśnicy z/s w Sycowie.

Osoby, które otrzymały złote medale Dolnośląskiej Izby Rolniczej "Zasłużony dla Samorządu Rolniczego":

1. Maria Wróbel – Placówka Terenowa KRUS w Oleśnicy

Całe swoje życie zawodowe poświęciła rolnikom i społeczności wiejskiej. Powszechnie znana ze swojego zaangażowania społecznego w działalność na rzecz środowiska rolniczego Powiatu Oleśnickiego. Pani Maria Wróbel od dziecka jest związana z rolnictwem. Pracowała w gospodarstwie rodziców do roku 1990, kiedy to podjęła pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Oleśnicy w dziale zasiłków i informacji. Od 15 lutego 1999 r. jest zatrudniona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy, gdzie pracuje do dzisiaj. Jest osobą niezwykle skrupulatną, kompetentną i życzliwą, posiadającą ogromną wiedzę z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

2. Józef Szmaj - były kierownik, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Oddział w Dziadowej Kłodzie
3. Zdzisław Bąk

Następnie głos zabrali prelegenci.

Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy

Stwierdził, że w ostatnim czasie żyjemy pod presją dwóch groźnych chorób – ptasiej grypy i ASF (afrykański pomór świń). Według Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach obszar Powiatu Oleśnickiego został zaliczony do grupy wysokiego ryzyka ponownego wystąpienia wirusa ptasiej grypy. Natomiast wirus ASF przekroczył linię Wisły i powoli przesuwa się w głąb kraju. Głównym wektorem przenoszenia tego wirusa jest człowiek, a rezerwuarem jego występowania - środowisko leśne (dziki).

Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego

Koła łowieckie mają narzucone bardzo rygorystyczne plany odstrzału, zwłaszcza dzików. Problemem jest jednak przede wszystkim drastyczny wzrost populacji dzikiej zwierzyny.

Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy

W 2017 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy przygotował ponad 1 000 wniosków o dopłaty bezpośrednie, ponad 100 wniosków w ramach programu rolnośrodowiskowego, kilkadziesiąt planów działalności rolnośrodowiskowej w ramach programu rolno środowiskowego oraz wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych” i „Premie dla młodych rolników”.

Urszula Kozioł – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U.poz.1961). W ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy mogą sprzedawać żywność wyprodukowaną we własnym gospodarstwie, bez obowiązku płacenia podatku do kwoty 20 tysięcy zł. Zwolnienie o którym mowa ma charakter pomocy de minimis i jest udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku. Po przekroczeniu tego progu takowa sprzedaż będzie dalej możliwa, ale od uzyskanej nadwyżki trzeba już będzie płacić podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, w wysokości 2% - rozliczany w Urzędzie Skarbowym, poprzez złożenie na formularzu PIT stosownych danych.

W związku z powyższym sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego wymaga prowadzenia ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, odrębnej dla każdego roku podatkowego. Zawierać ona musi co najmniej następujące informacje: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Można ją sporządzać w wersji elektronicznej lub papierowej – najważniejsze jest to, aby zawierała ona wymagane powyżej dane i żeby wiadomo było, w którym momencie zaczyna się polegać obowiązkowi podatkowemu.

Handel rolniczy nie może być prowadzony na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych oraz ich sprzedaż nie może się odbywać przy zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju oraz soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Rolnicy zainteresowani tego typu sprzedażą zobowiązani są do urzędowej rejestracji na najmniej 30 dni przez dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:
do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne (tzw. żywność złożona)
do Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego.
Na terenie Powiatu Oleśnickiego są zarejestrowane 2 podmioty prowadzące działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – formalności te dopełniło jedynie 126 rolników z Powiatu Oleśnickiego.

Elżbieta Łukajczuk – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 11 października br. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników.

Anna Michalska – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Oleśnicy z/s w Sycowie

Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnicy to czwarte co do wielkości biuro powiatowe na Dolnym Śląsku. Do końca listopada 2017 r. wypłacono zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich. Pełne kwoty zostaną wypłacone do końca czerwca 2018 r. Jest propozycja, aby wnioski o płatności obszarowe od 2018 r. były składane tylko w formie elektronicznej – wymóg KE. Do końca grudnia br. zostaną zrealizowane wypłaty środków dla rolników poszkodowanych przez nawałnice (gmina Dziadowa Kłoda była jedną z dwóch gmin na terenie woj. dolnośląskiego poszkodowanych w wyniku nawałnic).

Jolanta Tracz - Kierownik, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Oddział w Oleśnicy
Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym w pełni spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Do zadań realizowanych w ramach ochrony roślin i techniki należy w szczególności:
1. kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1107/2009";
2. upoważnianie podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin oraz kontrola w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009;
3. wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
4. kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin;
5. kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/2009;
6. kontrola składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu;
7. kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin;
8. kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 1107/2009;
9. kontrola stosowania środków ochrony roślin;
10. wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
11. upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;
12. wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
13. monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.

Do zadań w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin należy w szczególności:
1. kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów;
3. wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych;
4. ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się;
5. wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin;
6. kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
7. zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu;
8. nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane;
9. prowadzenie rejestru przedsiębiorców;
10. badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
11. wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej

Do zadań w zakresie nasiennictwa należy w szczególności:
1. ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego;
2. współpraca z COBORu w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej
3. kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie;
4. wydawanie akredytacji w zakresie pobierania próbek i oceny materiału siewnego oraz kontrola warunków ich przestrzegania;
5. wydawanie urzędowych etykiet i plomb oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania etykiet;
6. kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich;
7. dokonywanie ponownej oceny materiału siewnego w przypadku złożenia odwołania od oceny wykonanej przez WI;
8. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego oraz akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego;
9. nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów nasiennych;
10. nadzór nad opłatami za urzędowe czynności związane z oceną materiału siewnego;
11. sporządzanie informacji o obrocie materiałem siewnym i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie;
12. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym;
13. kontrola upraw winorośli przeznaczonych do wyrobu wina;
14. prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym:przedsiębiorców, rolników, dostawców.

Na terenie Powiatu Oleśnickiego jest zarejestrowanych ponad 1 000 podmiotów (producentów rolnych i przedsiębiorców działających w branży rolniczej) oraz 630 opryskiwaczy, z czego 600 posiada ważne atesty. W 2017 r. do Oddziału WIORiN w Oleśnicy wpłynęło 100 wniosków dotyczących kwalifikacji materiału siewnego obejmujących teren o powierzchni ponad 600 ha.

Waldemar Grzędziak - Kierownik, Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy, Filia w Sycowie

Na koniec listopada 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy było zarejestrowanych 1 000 osób bezrobotnych pochodzących z terenów wiejskich, w tym aż 660 kobiet.

Zdzisław Bąk – emerytowany Prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie

Należy korzystać z usług banków spółdzielczych, które funkcjonują w 100% w oparciu o rodzimy kapitał.

Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Prawie 55% dochodu gospodarstw rolnych w Polsce stanowią dopłaty bezpośrednie. Właśnie trwają negocjacje n temat kształtu wspólnej polityki rolnej po 2020 r. My – jako środowisko rolnicze, zbyt mało angażujemy się w dyskusję na ten temat (np. kwestia stosowania neonikotynoidów czy glifosatu). Wczoraj, tj. 6 grudnia br. przedstawiciele 12 izb Europy Środkowej omawiali wpływ Brexit-u na wspólną politykę rolną UE po 2020 r. W przyszłości część dopłat bezpośrednich może pochodzić z budżetów krajowych państw członkowskich UE co postawi polskich rolników w zdecydowanie mniej korzystnym położeniu w porównaniu z ich zachodnimi kolegami. W skali naszego województwa potrzebna jest analiza obecnej strategii rozwoju Dolnego Śląska i wypracowanie własnej, długofalowej strategii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozwoju rolnictwa i gospodarstw rolnych naszego regionu. Na przestrzeni ostatnich 20 lat produkcja zwierzęca w Polsce spadła o ok. 70%, natomiast na zachodzie Europy wzrosła, co powinno nam też dać do myślenia.

Po zakończeniu oficjalnej części posiedzenia Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego zaprosił wszystkich uczestników spotkania na tradycyjny wigilijny poczęstunek przygotowany przez nieocenione mieszkanki Dalborowic pod kierownictwem Pani Barbary Wnuk.

dr inż. Anna Pętalska-Nispoń

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław