14 listopada 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Piotr Karasek – Wicestarosta Oleśnicki, Krzysztof Sycianko – Radny Rady Powiatu Oleśnickiego V kadencji 2014 – 2018, Stanisław Stępień – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Oleśnickiego, Jolanta Tracz – Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Oleśnicy, Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Spotkania rozpoczęło się od uroczystego wręczenia odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego. Odznaczenia wręczyli Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Piotr Karasek – Wicestarosta Oleśnicki. Odznakę honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali Państwo Mieczysława i Piotr Polańscy. Złoty medal Dolnośląskiej Izby Rolniczej "Zasłużony dla samorządu rolniczego" otrzymali: Pani Jolanta Tracz - Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Oleśnicy oraz Pan Henryk Bajcar - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy. Medal Dolnośląskiej Izby Rolniczej z okazji "XX-lecia izb rolniczych" z rąk Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa odebrał Pan Piotr Karasek - Wicestarosta Oleśnicki.
Następnie jako pierwszy głos zabrał Pan Paweł Hawrylewicz (w zastępstwie Pana Zygmunta Skiby – Z-cy Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu), który przedstawił koperty finansowe oraz stawki płatności bezpośrednich za rok 2016. Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r. W Polsce wynosi on 4,3192 złotych za 1 euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,811 mld zł. W roku 2015 kurs wymiany euro na złotówki był niższy od tegorocznego i wynosił 4,2448 zł za 1 euro. Obowiązujące stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 zostały określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zmiany w zakresie płatności obowiązujące od 2017 roku
Wprowadzono następujące zmiany w systemie płatności związanych z produkcją, który będzie obowiązywał od 2017 r.:
1. W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych.
Płatność do roślin strączkowych przysługiwać będzie do uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku. Wsparciem objęte będą powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Płatność będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni.
Płatność do upraw paszowych obejmie natomiast takie gatunki jak esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka i będzie przysługiwała maksymalnie do 75 ha. Z płatności wyłączone zostaną także uprawy przeznaczone na zielony nawóz (przyoranie).
W całym sektorze roślin wysokobiałkowych utrzymano łączną kopertę finansową, przy czym zwiększono udział środków finansowych przeznaczonych na wsparcie uprawy roślin strączkowych na ziarno. Dokonane zmiany biorą pod uwagę zarówno potrzebę zapewnienia krajowej produkcji białka roślinnego na pasze, jak i dodatkowe zachęty do podejmowania uprawy tych roślin, jakie pojawiły się wraz z wymogiem upraw proekologicznych (EFA – zazielenienie).
2. W przypadku młodego bydła i krów utrzymano dotychczasowe sektorowe koperty finansowe. W obu sektorach płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt. w obu płatnościach).
Utrzymanie dotychczasowych kopert finansowych pozwoli na zwiększenie stawek do pierwszych 20 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia, dzięki czemu grupa gospodarstw, w której odnotowuje się systematyczny spadek liczby stad, otrzyma wyższą płatność. Wprowadzone zmiany powodują zatem, że ze wsparcia skorzystają najbardziej te gospodarstwa, w których dochodowość jest niska i występuje zagrożenie spadku produkcji. Zwiększenie wsparcia obejmie ok. 80% rolników posiadających młode bydło i ok. 80% rolników utrzymujących krowy.
Wprowadzona zmiana uwzględnia silniejszą tendencję do koncentracji produkcji w dużych stadach w wyniku ostatnich zmian na rynku mleka i wołowiny i przyczynia się do lepszego ukierunkowania wsparcia na tę cześć sektora, w której sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza.
3. W przypadku owoców miękkich ze wsparcia wyłączono uprawę malin. Powodem tej zmiany jest istotna poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich latach, jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym – kontynuacja wsparcia w tym sektorze nie ma uzasadnienia w świetle przepisów UE.
4. W przypadku sektora pomidorów zmniejszono kopertę finansową o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 r. oraz utrzymanie wymogu umowy na dostawę do podmiotów przetwórczych.
5. W przypadku płatności do owiec ustalono nowy okres przetrzymywania zwierząt kwalifikujących się do wsparcia – od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków. Zmiana została dokonana w związku z postulatami zgłaszanymi przez organizacje zrzeszające hodowców owiec.
6. W przypadku płatności do uprawy buraków cukrowych postanowiono, że wsparcie będzie przyznawane do powierzchni uprawy wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Ma to związek ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru w całej UE od 2017 r.
Wymienione zmiany znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanych projektach krajowych aktów prawnych, które będą obowiązywały od 2017 r.
W następnej kolejności głos zabrała Pani Jolanta Tracz - Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Oleśnicy przedstawiając informacje na temat działalności Oddziału w 2016 r. Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym w pełni spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.
Do zadań realizowanych w ramach ochrony roślin i techniki należy w szczególności:
1. kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1107/2009";
2. upoważnianie podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin oraz kontrola w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009;
3. wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
4. kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin;
5. kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/2009;
6. kontrola składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu;
7. kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin;
8. kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 1107/2009;
9. kontrola stosowania środków ochrony roślin;
10. wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
11. upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;
12. wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie;
13. monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.
Do zadań w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin należy w szczególności:
1. kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów;
3. wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych;
4. ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, a także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się;
5. wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin;
6. kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
7. zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu;
8. nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane;
9. prowadzenie rejestru przedsiębiorców;
10. badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
11. wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej.
Do zadań w zakresie nasiennictwa należy w szczególności:
1. ocena polowa, laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego;
2. współpraca z COBORu w zakresie oceny tożsamości i czystości odmianowej
3. kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie;
4. wydawanie akredytacji w zakresie pobierania próbek i oceny materiału siewnego oraz kontrola warunków ich przestrzegania;
5. wydawanie urzędowych etykiet i plomb oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania etykiet;
6. kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich;
7. dokonywanie ponownej oceny materiału siewnego w przypadku złożenia odwołania od oceny wykonanej przez WI;
8. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego oraz akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego;
9. nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów nasiennych;
10. nadzór nad opłatami za urzędowe czynności związane z oceną materiału siewnego;
11. sporządzanie informacji o obrocie materiałem siewnym i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie;
12. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym;
13. kontrola upraw winorośli przeznaczonych do wyrobu wina;
14. prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym: przedsiębiorców, rolników, dostawców.
Zadania zrealizowane przez Oddział WIORiN w Oleśnicy w 2016 r. to m.in.:
1. Rozpatrzono 3 wnioski o wydanie świadectw fitosanitarnych;
2. Przeprowadzono 108 obserwacji dotyczących organizmów nie podlegających zwalczaniu z urzędu;
3. Przeprowadzono 396 kontroli zdrowotności;
4. Przeprowadzono kontrole monitoringowe u producentów ziemniaka w zakresie m.in.: mątwika ziemniaczanego, raka ziemniaka, śluzaka ziemniaka, bakteriozy pierścieniowej ziemniaka;
5. Przeprowadzono kontrole sprawdzające posiadanie aktualnych szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych;
6. Przeprowadzono kontrole dotyczące posiadania i prowadzenia ewidencji środków ochrony roślin;
7. Pobrano 9 prób na pozostałości środków ochrony roślin;
8. Przeprowadzono kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin – na terenie Powiatu Oleśnickiego funkcjonuje 35 zarejestrowanych punktów obrotu środkami ochrony roślin.
Na zakończenie głos zabrał Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy. Poinformował zebranych, iż Powiat Oleśnicki jest wolny od chorób zakaźnych zwierząt. Zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna, która jest jednostką podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczególnie wrażliwym tematem jest kwestia rozprzestrzeniania się na terenie naszego kraju wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto szereg działań zmierzających do opanowania zaistniałej niekorzystnej sytuacji epizootycznej i ekonomicznej. Odnosząc się do kwestii bioasekuracji, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) posiadacze zwierząt utrzymujący świnie ponoszą koszty związane z dostosowaniem gospodarstw do wymagań określonych w programie bioasekuracji. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że wymagania te mają głównie charakter organizacyjny, np. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcyjnych, prowadzenie rejestru środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach, zapewnienie, że do budynków, w których są utrzymywane świnie nie wchodzą osoby nieuprawnione, a osoby uprawnione wchodzące do takich budynków używają odzieży ochronnej, posiadanie pisemnego planu bioasekuracji. Mając na uwadze obecną sytuację epizootyczną w kraju spowodowaną obecnością afrykańskiego pomoru świń oraz mając świadomość możliwości rozprzestrzeniania się choroby na dalsze terytorium kraju za pośrednictwem dzika, który jest rezerwuarem wirusa w środowisku naturalnym, zobligowano łowczych okręgowych do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do zwiększenia pozyskania łowieckiego dzika na terenie całego kraju w bieżącym roku gospodarczym, zmniejszenia docelowego zagęszczenia populacji tego gatunki do wielkości 5 osobników na 1000 ha powierzchni obwodu łowieckiego na rok łowiecki 2017/2018 oraz w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych na lata 2017 - 2027. W tym celu wydano stosowne Zarządzenia nr 9/2016 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 7 września 2016 r.

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆAnna Pętalska-Nispoń

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław