W dniu 27 stycznia 2017 roku w restauracji „Strzelec” odbyły się rocznicowe uroczystości związane z XX leciem Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego.
Przed rozpoczęciem uroczystości swoim występem czas umilił zespół „Husynianki” z Gęsińca.
Spotkanie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego - Edward Tracz.
W tej doniosłej uroczystości wzięli udział byli i obecni członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego a także zaproszeni goście ;
Starosta Powiatu Strzelińskiego – Marek Warcholiński, V-ce Starosta - Aleksander Ziółkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin – Dorota Pawnuk, Burmistrz Miasta i Gminy Wiązów – Jerzy Krochmalny, Wójt Gminy Borów - Waldemar Grochowski, Wójt Gminy Kondratowice – Wojciech Bochnak, Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych - Eugeniusz Chrzan, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa reprezentował - Krzysztof Słowik, z ramienia Powiatowego Zespołu Doradców Kierownik – Piotr Chacko, Wojewódzką Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Janusz Jachowicz Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes – Leszek Grala i V-ce Prezes – Ryszard Borys oraz Asystent Zarządu – Aleksandra Fałat i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego - Wiktor Skotnicki.
Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wyróżnił kilkadziesiąt osób okolicznościowymi medalami
i listami gratulacyjnymi.
Następnie przypomniał składy Członków Rad Powiatowych w poprzednich kadencjach i przywitał obecnych na spotkaniu :

I kadencji w latach 1996 – 2002
Marian Fałat - Przewodniczący Rady
Marek Kwiatkowski - członek
Henryk Czekierda - członek
Kazimierz Cygan - członek
Stanisław Lech - członek
Józef Kowalczyk - członek
Emil Tomaś - członek
Stanisław Kozakiewicz - członek
Zdzisław Listwan - członek
Mirosław Brusiło - członek

Na II kadencję lata 2002 - 2007 wybrano :
Marian Fałat - Przewodniczący Rady
Marek Kwiatkowski - członek
Edward Tracz - członek
Koziński Mariusz - członek
Stanisław Lech - członek
Marek Brusiło - członek
Waldemar Rzeszutko - członek
Stanisław Kozakiewicz - członek
Emil Tomaś - członek
Mirosław Brusiło - członek


III kadencja lata 2007 - 2011
Marian Fałat - Przewodniczący Rady
Edward Golińczak - członek
Edward Tracz - członek
Mariusz Koziński - członek
Grzegorz Czerniak - członek
Krzysztof Płusa - członek
Marek Brusiło - członek
Bartłoniej Matusiak - członek
Gryfik Sławomir - członek
Grzegorz Lis - członek

IV kadencja lata 2012- 2015
Edward Tracz - Przewodniczący Rady Powiatowej
Marek Brusiło - Delegat na Walne Zgromadzenie
Daniel Zając - członek
Maciej Budny - członek
Bogusław Kasprzyszak - członek
Mariusz Koziński - członek
Eugeniusz Kowalewski - członek
Grzegorz Lis - członek
Grzegorz Czerniak -członek
Krzysztof Płusa -członek


Obecnie członkami Rady Powiatowej – wybani w 2015 roku są:

Edward Tracz - Przewodniczący Rady
Marek Brusiło - Delegat na Walne Zgromadzenie
Tomasz Ossowski - członek
Mariusz Koziński - członek
Eugeniusz Kowalewski - członek
Grzegorz Lis - członek
Grzegorz Czerniak - członek
Marek Czerwiński - członek
Krzysztof Chaberski - członek
Paweł Sobotkiewicz - członek

Następnie Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego przedstawił w swoim krótkim wystąpieniu, zarys historyczny i zakres wykonywanej pracy :
W dniu 14 grudnia 1995 roku Sejm przyjął ustawę prawną o funkcjonowaniu „Samorządu Rolniczego” w Polsce.
W setną rocznicę utworzenia powrócił samorząd rolniczy skupiający wszystkich rolników.
W czterech dolnośląskich województwach przeprowadzono powszechne wybory, podczas których wyłoniono władze w tych województwach, Prezesami Izb zostali wybrani: Jan Żukowski we Wrocławiu, Leszek Adamiec w Legnicy, Dariusz Jagieła w Wałbrzychu i Leszek Grala w Jeleniej Górze.
Po zmianach administracyjnych, kiedy powołano Dolnośląską Izbę Rolniczą Prezesem został Jan Żukowski.
Obecnie Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej jest - Leszek Grala,
Zastępcą Prezesa- Ryszard Borys
Członkami zarządu są : Franciszek Baranowski, Tadeusz Mochalski i Waldemar Jankowski.
Organami izb rolniczych są :
Walne zgromadzenie – najwyższy organ izby,
Zarząd – na szczeblu wojewódzkim,
Komisja rewizyjna,
Rady powiatowe.
Rolę opiniodawczo-doradczą spełniają komisje problemowe.
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający wkłady gruntowe w tych spółdzielniach.
Szczegółową strukturę reguluje statut.
Krajową reprezentacją wszystkich izb jest Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.
Główne zadania izb zostały opublikowane w art. 5 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych i niektóre z nich są ściśle związane z pracą na szczeblu powiatu :
1. Sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
2. Występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów;
3. Prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych;
Zadania określone przepisami innych ustaw to między innymi;
1. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – izba wydaje opinię w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I – III;
2. Ustawa – Prawo łowickie – izba rolnicza wydaje opinię odnośnie podziału na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów oraz w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich, izba rolnicza uczestniczy w oględzinach, szacowaniu szkód łowieckich oraz ustalaniu wysokości odszkodowania;

Nowe przepisy obligują izby do wydawania dokumentów dla ubiegających się rolników o nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych - podczas organizowania pisemnych przetargów ofert pisemnych.
Członkowie Izby rolniczej uczestniczyli w komisjach szacujących straty w produkcji rolniczej spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi a także innych np. uczestnictwo w procesie dochodzenia roszczeń spowodowanych wytruciem pszczół oraz oględzinach plantacji zniszczonych przez zwierzynę łowną.
Rada Powiatowa była organizatorem spotkań z udziałem instytucji współpracujących z rolnictwem, a są to : KRUS – organizowanie i dofinansowywanie konkursów z wiedzy o przepisach BHP, WIORiN, Weterynarii, Spółek Wodnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowego Zespołu Doradców, Agencji Nieruchomości Rolnej i Banku Spółdzielczego, podczas których przedstawiane było wykonanie planów i założenia do nowych. Częstym gościem spotkań jest też Pan Eugeniusz Chrzan – Prezes Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.
Członkowie Rady Powiatowej uczestnicząc w Komisjach szacujących szkody spowodowane przez zwierzynę łowną doprowadzali do polubownych rozstrzygnięć sporów i wypłaty odszkodowań za szkody, wydano wiele opinii dotyczących wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, współorganizowano imprezy integracyjne dla społeczności, partycypowano w kosztach imprez lokalnych i dofinansowywano spotkania i zabawy dla dzieci. To tylko część wykonanej pracy przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Powiatu Strzelińskiego, które pomogły jej członom w rozwiązaniu ich spraw.
Członkowie Izby i ich rodziny korzystali z nieodpłatnych porad prawnych u Prawnika Izbowego.
W imieniu własnym i Członków Rady Powiatowej Powiatu Strzelińskiego podziękował wszystkim obecnym; Starostom, Burmistrzom i Wójtom, przedstawicielom instytucji współpracujących z Izbą Rolniczą i rolnikami, za współpracę i pomoc w realizacji zadań dla dobra społeczności Powiatu Strzelińskiego.
Wyrazy podziękowania złożył Panu Prezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Panu Leszkowi Grali i V- Ce Prezesowi Ryszardowi Borysowi oraz Pani Annie Pętalskiej – która przez wiele lat obsługiwała Biuro Rady Powiatowej i Aleksandrze Fałat – za owocną współpracę i pomoc Radzie Powiatowej.
Następnie głos zabrał Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Leszek Grala, który podziękował za zaproszenie i cieszy się że widzi na sali osoby z którymi zakładał Izby Rolnicze. Podziękował za pracę byłym i obecnym Członkom Rady Powiatowej szczególnie tym, którzy byli jako pierwsi. Dalej powiedział, że wówczas nie było żadnej polityki rolnej. Nie widomo było czy będzie prowadzony skup płodów rolnych, gdzie i kiedy. Pomimo tych trudności w powiecie strzelińskim udało się rozdzielić wśród rolników indywidualnych ok. 9 tysięcy hektarów gruntów. Szczególne podziękowanie złożył Panu Mieczysławowi Fałatowi, który nie tylko był Przewodniczącym Rady Powiatowej kilku kadencji ale w Krajowej Radzie reprezentował Powiat Strzeliński i Województwo. Kolejne lata dawały coraz większą satysfakcje wewnętrzną, Samorząd się sprawdził. W Strzelinie spędziliśmy sporo czasu, aby rolnictwo zmieniać na lepsze. Niektórzy nie potrafią zrozumieć, że wieś to miejsce pracy rolnika i nie ma tu miejsca na wymagane przez niektórych mieszkańców ograniczenia takie jak praca ciągnika po godzinie 22, czy niesprzyjający zapach. Zapominamy co jest sensem pracy rolnika. Powiedział też że wiele postulatów zgłaszanych wcześniej jest aktualnych także dziś. Niech ten jubileusz będzie chwilą refleksji nad tym, co zmienić i w jakim kierunku podążać.
Starosta Strzeliński – podziękował za zaproszenie na tą uroczystość – życzę aby inni poświęcali tyle czasu co Samorząd Izb Rolniczych. Przed rolnikami stoją ciągle nowe problemy i zadania, które nieraz nie jest prosto rozwiązać. Życzę aby praca wykonywana przez Izby Rolnicze była efektywna. Sam fakt, współpracy Izb Rolniczych z wszystkimi instytucjami rolniczymi świadczy o tym, że Izby są potrzebne. Na koniec swojego wystąpienia Starosta strzeliński odczytał list gratulacyjny.
Pani Dorota Pawnuk podziękowała za zaproszenie. Przekazała wiele ciepłych słów Członkom Rady Powiatowej i wszystkim pracownikom Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Pan Wojciech Bochnak podziękował za zaproszenie stwierdził, że współpraca z Izbą Rolniczą układa się bardzo dobrze, życzył kolejnych 20 lat dobrej współpracy.
Pan Waldemar Grochowski – 20 lat to egzamin dojrzałości. Izby Rolnicze bardzo dobrze go zdały. W gminie Borów rolnicy nabyli wiele hektarów gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnej między innymi dzięki staraniom Pana Mieczysława Fałata.
Bez Samorządu Rolniczego by tak nie było.
Życzył by Izby Rolnicze uzyskały więcej kompetencji. Nic bez Izb Rolniczych nie powinno się dziać.
Na koniec części oficjalnej zabrał głos Pan Mieczysław Fałat, powiedział o pracy w Izbach podczas pierwszych trzech kadencji.
Podziękowania i gratulacje złożyli także inni zaproszeni goście.
Po zakończeniu części oficjalnej wystąpił zespól „Husynianki” z Gęsińca i zaproszono wszystkich na tradycyjne polski obiad.

Kazimierz Dobrowolski

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

sierpień 2022
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2022-08-09
USD 4,5919 -0,45%
EUR 4,7021 +0,02%
CHF 4,8239 +0,21%
GBP 5,5646 -0,19%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald