Po raz pierwszy w Dobroszycach miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, które odbyło się 23 lutego 2017 r. w Gimnazjum Gminnym. Posiedzenie Rady prowadził Pan Dionizy Prusiewicz - Przewodniczący Rady Powiatowej w Oleśnicy. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Pan Artur Ciosek – Wójt Gminy Dobroszyce; Pani Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców DODR w Oleśnicy; Pani Agnieszka Kuczborska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy, Pan Arkadiusz Tracz z Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sycowie oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.
Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego otworzył jej Przewodniczący Pan Dionizy Prusiewicz. W pierwszej kolejności powitał zaproszonych gości oraz członków Rady, a następnie przedstawił porządek posiedzenia. Na początku spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznaczenia wręczyli Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. Srebrne medale Dolnośląskiej Izby Rolniczej "Zasłużony dla samorządu rolniczego" otrzymali Pani Urszula Maleszka – delegatka Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego z terenu Gminy Dobroszyce i Pan Grzegorz Bąk – delegat Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego z terenu Gminy Bierutów.
Następnie jako pierwszy głos zabrał Pan Artur Ciosek – Wójt Gminy Dobroszyce, który pokrótce przedstawił charakterystykę gminy. Gmina Dobroszyce zajmuje powierzchnię 140 km2 i jest gminą typowo przemysłową. Działalność rolnicza na terenie gminy ma znaczenie drugorzędne. Przeważają małe i średnie gospodarstwa rolne o areale około 10 ha, zajmujące się głównie uprawą ziemi oraz hodowlą. Gospodarstwa bardzo małe, to jest o areale od 1 do 5 ha, stanowią blisko 66 % ogólnej liczby gospodarstw w gminie. W przedziale od 5 do 10 ha kwalifikuje się ponad 20 % gospodarstw. Gospodarstwa średnie jak na polskie warunki, czyli o powierzchni od 10 ha do 50 ha to blisko 15 % ogółu, a gospodarstwa duże o areale powyżej 50 ha stanowią zaledwie 0,3 % ogółu. Należy więc przyjąć, że struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest dość rozdrobniona czego potwierdzeniem jest fakt, że aż 85% gospodarstw posiada areał mniejszy niż 10 ha. Większość małych gospodarstw poszukuje i będzie poszukiwać dodatkowych, pozarolniczych źródeł dochodu. Aby sprostać realiom współczesnej gospodarki rynkowej należy przyspieszyć tempo restrukturyzacji sektora rolniczego, celem poprawy struktury agrarnej gospodarstw. Pod względem jakości gleb wyrażonej klasyfikacją bonitacyjną gmina Dobroszyce posiada przeciętne warunki do produkcji rolniczej. Na terenie gminy, poza małym fragmentem pastwiska we wsi Dobrzeń, nie występują gleby najlepszej I klasy bonitacyjnej. Udział gruntów ornych II klasy bonitacyjnej jest niewielki i stanowi blisko 7 %. Areał gruntów ornych należących do III klasy bonitacyjnej wynosi ponad 20 %, a do IV klasy – niewiele ponad 40 %. Natomiast grunty orne najsłabszych klas (V i VI) to ponad 32 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. Udział użytków zielonych będących w I i II klasie bonitacyjnej wynosi blisko 5 %, w III klasie bonitacyjnej wynosi blisko 11 %, w IV klasie – 48 %, a klasy V i VI to blisko 37 % ogółu użytków zielonych. Na terenie Gminy Dobroszyce jest 15 sołectw. Gmina jest w 70% skanalizowana i w 90% zwodociągowana. Na jej terenie funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków. Charakteryzuje się największym rozwojem sektora domków jednorodzinnych spośród wszystkich gmin Powiatu Oleśnickiego. Budżet gminy na rok 2017 wynosi 33 mln zł. Blisko 40% dochodów wydatkowana jest na rozwój inwestycyjny. Aktualnie w planach inwestycyjnych przewidziana jest budowa przedszkola, na którą pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 4 mln zł oraz rekultywacja wysypiska śmieci. Wychodząc naprzeciw trendom propagującym aktywne formy wypoczynku gmina inwestuje również w budowę ścieżek rowerowych. W planach jest połączenie Gminy Dobroszyce z Gminą Zawonia ścieżką rowerową o długości 6 km.
Podczas wystąpienia Wójta Pan Jan Smorawski poruszył kwestię zapraszania delegatów Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego na posiedzenia Rad Gmin. Podkreślił, że jest to bardzo dobra i ważna praktyka umożliwiająca zapoznanie przedstawicieli samorządów terytorialnych z działaniami Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Kuczborska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy, która przedstawiła zebranym informacje na temat ptasiej grypy. W Polsce od początku roku do 21 lutego 2017 r. stwierdzono 54 ogniska wirusa ptasiej grypy. W naszym kraju występuje podtyp H5N8. Jak dotychczas nie stwierdzono ani jednego przypadku zakażenia wirusem H5N8 u człowieka. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków. Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych. Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia. Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie w temperaturze 800C). Niezmiernie ważne w tym przypadku jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. Bioasekuracja nie wyeliminuje rozprzestrzeniania się wirusa, ale na pewno w znacznym stopniu je ograniczy. Badania w kierunku ptasiej grypy wykonuje w naszym kraju jedynie laboratorium Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Wynik badania jest ostateczny.
Kolejnym prelegentem była Pani Elżbieta Lewicka - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców DODR w Oleśnicy. Poinformowała zebranych, iż w kwestii płatności bezpośrednich na 2017 r. nic jeszcze nie jest pewne, gdyż brak jest rozporządzenia w tej sprawie. Wprowadzono między innymi następujące zmiany w systemie płatności związanych z produkcją, który obowiązuje od 2017 r.:
1. W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych. Płatność do roślin strączkowych przysługiwać będzie do uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku. Wsparciem objęte będą powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Płatność będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni. Płatność do upraw paszowych obejmie natomiast takie gatunki jak esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka i będzie przysługiwała maksymalnie do 75 ha. Z płatności wyłączone zostaną także uprawy przeznaczone na zielony nawóz (przyoranie).
W całym sektorze roślin wysokobiałkowych utrzymano łączną kopertę finansową, przy czym zwiększono udział środków finansowych przeznaczonych na wsparcie uprawy roślin strączkowych na ziarno.
2. W przypadku młodego bydła i krów utrzymano dotychczasowe sektorowe koperty finansowe. W obu sektorach płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt. w obu płatnościach).
Utrzymanie dotychczasowych kopert finansowych pozwoli na zwiększenie stawek do pierwszych 20 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia, dzięki czemu grupa gospodarstw, w której odnotowuje się systematyczny spadek liczby stad, otrzyma wyższą płatność.
3. W przypadku owoców miękkich ze wsparcia wyłączono uprawę malin. Powodem tej zmiany jest istotna poprawa zarówno opłacalności produkcji malin w ostatnich latach, jak i umocnienie pozycji polskich producentów na rynku międzynarodowym – kontynuacja wsparcia w tym sektorze nie ma uzasadnienia w świetle przepisów UE.
4. W przypadku sektora pomidorów zmniejszono kopertę finansową o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 r. oraz utrzymanie wymogu umowy na dostawę do podmiotów przetwórczych.
Pani Elżbieta Lewicka poinformowała zebranych, iż w miesiącu marcu będzie prowadzony nabór wniosków na operacje: „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Dodała ponadto, że od 1 marca 2017 r. teren całego Powiatu Oleśnickiego zostanie zaliczony do OSN (Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych). Są to tereny, na których należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych. Prowadzący działalność rolniczą na OSN zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, a w szczególności związanych z nawożeniem (termin, rodzaj, zastosowana dawka pod daną uprawę). Prowadzący działalność rolniczą na OSN, gospodarujący na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych zobowiązani są do opracowania co roku planu nawożenia popartego badaniami gleb.
Następnie głos zabrał Pan Arkadiusz Tracz z Biura Powiatowego ARiMR w Sycowie. Przekazał informację, że od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków o wypłatę rekompensaty za szkody spowodowane ptasią grypą. Do dnia 23 lutego br. złożono 6 wniosków. Natomiast realizacja dopłat bezpośrednich rozpoczęła się 17 października 2016 r. od wypłaty zaliczek. Otrzymali je wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 r., a kontrola administracyjna ich wniosków zakończyła się pozytywnie. Zaliczki w wysokości 70% należnych rolnikom płatności wypłacane były do 30 listopada 2016 r. Od 1 grudnia ARiMR realizuje płatności końcowe. Na ich wypłatę zgodnie z prawem Agencja ma czas do końca czerwca 2017 r. Wg stanu na dzień 10 lutego br. w skali całego kraju wypłacono 10,5 mld zł z 15 mld zł przewidzianych do wypłaty. Statystyka dla Powiatu Oleśnickiego przedstawia się następująco: na dzień 23 lutego 2017 r. wydano 2 190 decyzji (71%).
Na zakończenie Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu DIR w ostatnim okresie, do której zaliczyć należy: 1) pismo ws. ułatwienia odbioru gruntów przez ANR w przypadku zakończenia umów dzierżawnych – bez konieczności oddawania sprawy do sądu w przypadku, gdy dotychczasowy dzierżawca nie chce ich zwrócić dobrowolnie; 2) pismo do MRiRW w sprawie wdrożenia programu wapnowania gleb; 3) opiniowanie projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie; 4) opiniowanie ustawy o izbach rolniczych; 5) opracowywanie kryteriów przy przetargach ofertowych.

Opracowała: Anna Pętalska-Nispoń

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław