5 marca 2018 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Generalny KOWR Witold Strobel podpisali porozumienie akceptujące stosowanie kryteriów i ich punktacji w przetargach ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości rolnych.

Porozumienie osiagnięto wskutek odbytych w styczniu br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzech spotkań konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem Krzysztofa Jurgiela i Zbigniewa Babalskiego, centrali KOWR pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego KOWR Witolda Strobla oraz Oddziałów Terenowych KOWR, Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem Prezesa Wiktora Szmulewicza oraz wojewódzkich izb rolniczych, NSZZ RI „Solidarność”, w tym przedstawicieli Rady Krajowej NSZZ RI Solidarność.

Efektem przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień jest opracowane przez KOWR Zarządzenie Nr 28/2018/Z Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 22.02.2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 103/2017/Z z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wprowadzone zmiany kryteriów i ich punktacji obowiązują na terenie całego kraju. Kryteria 1-5, mają charakter obligatoryjny, a 6 dowolne kryterium może zostać przyjęte po uzgodnieniu z radą społeczną. Maksymalna liczba punktów to 100. Mimo, że kryteria 1-5 i ich punktacja obowiązuje na terenie całego kraju, to kryteria 2 i 5 są kryteriami regionalnymi uwzględniającymi regionalną (wojewódzką) strukturę obszarową gospodarstw rolnych, o których wprowadzenie postulowali rolnicy w trakcie konsultacji.

  1. Kryterium odległości nadal składa się z 2 parametrów, i za każdy z nich można otrzymać 10 pkt. Parametr 1a został nieco zmieniony, dotyczy on odległości działki, na której znajduje się adres zameldowania na pobyt stały oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu. Parametr 1b - dotyczy odległości nieruchomości rolnej, w skład której wchodzą użytki rolne, od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu.
  2. Powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z ZWRSP przez rolnika lub jego małżonka - liczba punktów 20. Oferenci, którzy osobiście lub ich małżonek na dzień składania ofert kiedykolwiek nabyli lub są dzierżawcami użytków rolnych z Zasobu o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie - otrzymują maksymalną liczbę punktów.
  3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta - liczba pkt 10. Ocena dokonywana jest na podstawie obsady inwentarza żywego w sztukach dużych (Duże Jednostki Przeliczeniowe — DJP) w przeliczeniu na 1 ha UR według średniorocznej obsady w poprzednim roku. Punkty za to kryterium przyznawane są za chów gatunków gospodarskich.
  4. Kryterium wieku - liczba punktów 10. Osoba, która w dniu ogłoszenia wykazu nieruchomości Zasobu przeznaczonych do dzierżawy nie ukończyła 41 lat otrzymuje maksymalną liczbę punktów, a ta osoba, która ukończyła już 65 lat (od dnia następnego od daty urodzenia) nie otrzymuje punktów. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do wieku.
  5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka - liczba punktów 30. Kluczowymi pojęciami przy ocenie ofert w zakresie powierzchni są:
  • pp powierzchnia preferowana przyjmuje się ją na poziomie 3-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie, z tym że w województwach, w których ta średnia była niższa niż 10 ha, przyjmuje się Pp równą 30 ha.
  • P - powierzchnia nieruchomości wystawionej do przetargu, wyrażona w ha użytków rolnych.
  • Pmax — powierzchnia użytków rolnych największego gospodarstwa, którego posiadający je rolnik mógłby uczestniczyć w przetargu ograniczonym (Prnax równa się 300 ha P).

Maksymalną liczbę punktów otrzymują rolnicy, których powierzchnia UR stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka mieści się w przedziale od co najmniej 1 ha do powierzchni preferowanej (Pp). Oferty, który powierzchnia UR mieści się powyżej Pp i mniej niż Pmax otrzymują proporcjonalną liczbę punktów. Zero punktów otrzymują oferty, w których powierzchnia UR wynosi Prnax.

  6. Kryterium uwzględniające warunki regionalne uzgodnione z radą społeczną

(po jej powołaniu) - liczba punktów 10.

Źródło: krir.pl

Prezes

Mam takie odczucie... Czytaj więcej->

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl
Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław